پک های طلایی

دوره های آموزشی


جدول زمانبندی دوره ها


نام دورهروز های برگزاریساعت کلاستاریخ شروعشهریهظرفیت باقیمانده
حسابداری کاربردیزوج18:30 الی 20:001396/08/205/900/000 ریالتکمیل
حسابداری کاربردیپنجشنبه15:00 الی 18:001396/09/02
5/900/000 ریال8 نفر
حسابداری کاربردییکشنبه و سه شنبه17:00 الی 18:301396/08/265/900/000 ریال10 نفر
ICDL (مهارتهای هفتگانه)زوج17:00 الی 18:301396/08/204/880/000 ریال2 نفر
همکاران سیستمپنجشنبه14:00 الی 18:001396/09/095/000/000 ریال
2 نفر
همکاران سیستمپنجشنبه09:00 الی 13:001396/09/095/000/000 ریال
2 نفر
فتوشاپیکشنبه وسه شنبه18:30 الی 20:001396/08/302/950/000 ریال
3 نفر
CORELیکشنبه و سه شنبه15:30 الی 17:001396/09/123/170/000 ریال5 نفر
سپیدار سیستمزوج18:30 الی 20:001396/09/273/000/000 ریال8 نفر
اکسل کاربردیزوج18:30 الی 20:00-1/500/000 ریال- نفر
کارگاه حسابداری سفارشات خارجیپنجشنبه09:00 الی 14:001396/09/161/500/000 ریال10 نفر
مالیات بر ارزش افزودهزوج18:30 الی 20:00-500/000 ریال2 نفر