پک های طلایی

دوره های آموزشی


جدول زمانبندی دوره ها


نام دورهروز های برگزاریتاریخ شروعشهریهساعت کلاسظرفیت باقیمانده
حسابداری کاربردییکشنبه و سه شنبه1396/05/175/900/000 ریال17 الی 18:305 نفر
حسابداری کاربردییکشنبه و سه شنبه1396/06/055/900/000 ریال

18:30 الی 2014 نفر
حسابداری کاربردیزوج1396/06/045/900/000 ریال15:30 الی 1714 نفر
حسابداری کاربردیپنجشنبه1396/05/125/900/000 ریال15:00 الی 180نفر
ICDL (مهارتهای هفتگانه)زوج1396/06/08
4/880/000 ریال15:30 الی 178 نفر
ICDL (مهارتهای هفتگانه)زوج1396/05/254/880/000 ریال17 الی 18:300 نفر
ICDL (مهارتهای هفتگانه)یکشنبه و سه شنبه1396/06/074/880/000 ریال17 الی 18:308 نفر
سپیدار سیستمزوج1396/06/153/000/000 ریال15:30 الی 178 نفر
همکاران سیستمپنجشنبه1396/05/195/000/000 ریال9 الی 134 نفر
همکاران سیستمپنجشنبه1396/06/305/000/000 ریال
14 الی 187 نفر
فتوشاپیکشنبه وسه شنبه1396/06/142/950/000 ریال
15:30 الی 1710 نفر
کورلیکشنبه و سه شنبه1396/06/143/170/000 ریال15:30 الی 177 نفر